Regulamin

Idea serwisu

Portal TwojaParafia.pl powstał w celu promowania wśród katolików i instytucji wartości chrześcijańskich i nauk kościoła Rzymskokatolickiego.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczący praw i obowiązków określa stosunki pomiędzy

serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu TwojaParafia.pl. Korzystając z serwisu TwojaParafia.pl lub uzyskując dostęp do niego, użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami.

2. Portal TwojaParafia.pl jest serwisem tworzonym przez Spółkę OPINIO.PL SP. z o.o. oraz użytkowników z nadaną rangą „administratora”. Serwis prowadzony jest za pomocą sieci Internet oraz adres strony www.

3. Użytkownikiem portalu jest każda osoba fizyczna oraz instytucja, która założy swój profil na portalu – TwojaParafia.pl. Użytkownicy mogą zakładać wirtualne grupy odpowiadające parafiom do jakich należą.

4. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez

siebie w serwisie TwojaParafia.pl i może określać sposób udostępniania ich poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji.

5. W przypadku treści objętych prawem własności - takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje tworzącym i prowadzącym serwis, o których mowa w ust. 2 powyżej poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji i przyznaje: niewyłączną, zbywalną, bezpłatną, licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu TwojaParafia.pl.

Powyższe uprawnienie wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności, lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły, za co tworzący i prowadzący serwis, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie odpowiadają. Kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez serwis (ale nie będzie udostępniana innym).

6. Do umieszczania notatek zapowiadających wydarzenie zaproszeni są jego organizatorzy. Uczestnicy są zaproszeni do umieszczania sprawozdań z wydarzenia, dodawania zdjęć czy krótkich filmów video. Umieszczanie materiałów jest bezpłatne. Spółka OPINIO.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z prawem i/lub ideą powstania portalu. Usunięcia powyższych treści dokonać może także użytkownik z nadaną rangą ,,administratora’’.

7. Właścicielem serwisu jest Spółka OPINIO.PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dolna Panny Marii 5, w Lublinie REGON 061681952 Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000509309, Kapitał zakładowy: 5.000 zł

§ 2. Rejestracja i logowanie

1. Wobec użytkowników pragnących umieścić informacje wprowadzony został wymóg rejestracji.

2. Do umieszczenia informacji wymagane jest zalogowanie się na utworzonym koncie.

§ 3. Polityka prywatności oraz gromadzenie danych osobowych

1. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na TwojaParafia.pl i

tworzenie konta dla innej osoby.

2. Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.

3. W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia administratora/prowadzącego serwis

4. Zabronione jest korzystanie z TwojaParafia.pl przez osoby skazane za przestępstwa seksualne.

5. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.

6. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie

dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą

spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.

7. Zabronione jest przekazywanie swojego konta innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego zezwolenia w formie pisemnej udzielonego przez Spółkę OPINIO.PL Sp. z o.o.

8. W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego

identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub

odebrania go w razie potrzeby.

9. Nie przekazujemy treści ani danych użytkownika reklamodawcom bez jego zgody.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zawsze musimy oznaczać płatne usługi i komunikaty jako materiały sponsorowane

11. Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu TwojaParafia.pl z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego pisemnego zezwolenia Spółki OPINIO.PL Sp. z o.o.

12. Zabronione jest umieszczanie w serwisie TwojaParafia.pl reklam i materiałów marketingowych bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia Spółki OPINIO.PL Sp. z o.o.

12. Zabronione jest prowadzenie w serwisie TwojaParafia.pl nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.

13. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.

14. Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.

15. Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.

16. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu TwojaParafia.pl, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu TwojaParafia.pl.

17. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu TwojaParafia.pl. do celów niezgodnych z prawem.

17. Zabronione jest ułatwianie naruszania naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.

18. Bez zgody Użytkowników adresy są używane tylko i wyłącznie w celu powiadamiania Użytkowników o istotnych zmianach w serwisie lub komunikatach technicznych.

19. Wymaganymi danymi przy rejestracji jest podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu e-mail.

20. Inne dane np. zdjęcie, miejsce zamieszkania, zainteresowania nie są obowiązkowe - Użytkownik umieszcza je dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

21. Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w systemie. Materiały

przetwarzane w serwisie stanowią własność Użytkownika. Umieszczenie materiałów w serwisie stanowi zgodę Użytkownika na udostępnienie tych materiałów innym Użytkownikom serwisu w zakresie ich osobistego użytku. Umieszczenie materiałów w serwisie jest nieodpłatne. Umieszczenie materiałów w serwisie oznacza udzielenie Portalowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych.

22. W sytuacji podejmowania przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem, dane Użytkownika przekazane zostaną odpowiednim organom lub instytucjom państwowym. 

§ 4. Prawa autorskie, Ochrona praw innych osób

1. Użytkownik oświadcza, że publikowane przez niego treści nie naruszają praw

autorskich osób trzecich.

2. Spółka OPINIO.PL Sp. z o.o. oraz użytkownik z nadaną rangą ,,administratora’’ mają prawo do zablokowania a także usunięcia konta Użytkownika, który dopuszcza się działań uznanych za szkodliwe dla serwisu bądź innych Użytkowników, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, ideą serwisu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek serwisu. 

2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich Spółka OPINIO.PL Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych odpowiednim organom Państwowym.

3. Użytkownik oświadcza, że publikowane przez niego informacje można zaliczyć do tzw. „prostych notatek prasowych", które zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu prawa

autorskiego.

4. Użytkownik wyraża zgodę aby umieszczone w serwisie notatki i zdjęcia zostały

przekazane przez Spółkę OPINIO.PL Sp. z o.o., do umieszczenia w tytułach prasowych, wydawanych przez Spółkę OPINIO.PL Sp. z o.o.,. lub podmioty trzecie (autor lub jego pseudonim zostanie umieszczony przy materiale).

5. Zabronione jest publikowanie na TwojaParafia.pl treści lub wykonywanie

jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.

6. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na TwojaParafia.pl przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z prawem, niniejszym Regulaminem lub naszymi zasadami.

7. Jeżeli usuniemy treść użytkownika z powodu naruszenia praw autorskich innej osoby i użytkownik uzna nasze działanie za błędne, zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji.

8. Naruszenie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta użytkownika.

9. Zabronione jest wykorzystywanie naszych praw autorskich lub znaków towarowych, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń.

10. W przypadku zbierania informacji od użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to użytkownik (a nie serwis TwojaParafia.pl) zbiera dane, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.

11. Zabronione jest publikowanie na TwojaParafia.pl dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.

12. Niedozwolone jest oznaczanie użytkowników i wysyłanie zaproszeń pocztą e-mail do osób niebędących użytkownikami bez ich zgody. TwojaParafia.pl udostępnia społecznościowe narzędzia zgłaszania, które umożliwiają użytkownikom przekazywanie opinii na temat znaczników.

§ 5. Moderacja i redakcja. Naruszenia regulaminu

1. Spółka OPINIO.PL Sp. z o.o., rezerwuje sobie prawo do redakcji oraz usuwania zamieszczonych materiałów.

2. Materiały naruszające regulamin będą usuwane.

3. Użytkownikowi naruszającemu regulamin w rażący sposób, grozi usunięcie konta oraz zablokowanie danego numeru IP.

§ 7. Niedozwolone jest:

1. Używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność innych osób oraz instytucji,

2. Umieszczanie materiałów pornograficznych w szczególności w formie pisemnej, zdjęciowej, filmowej oraz innych formach.

3. Wielokrotne umieszczanie materiałów niezgodnych z regulaminem,

4. Rozsyłanie spamu,

5. Umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody OPINIO.PL Sp. z o.o.

6. Umieszczanie treści:

a. sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego,

b. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących lub ukazujących przemoc,

c. nakłaniających do popełnienia przestępstwa,

d. naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego

wizerunku,

e. naruszające dobre obyczaje,

f. Podejmowanie działań, które narażałoby na odpowiedzialność prawną OPINIO.PL Sp. z o.o. prowadzący Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.

7. Spółka OPINIO.PL Sp. z o.o., rezerwuje sobie prawo do usuwania informacji oraz kont bez podania uzasadnienia.

§ 8 Odpowiedzialność

  1. 1.      TwojaParafia.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
  2. 2.      TwojaParafia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Treści te nie stanowią opinii ani poglądów twórców serwisu.
  3. 3.      TwojaParafia.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do serwisu roszczeń związanych z opublikowaniem treści przez innych Użytkowników.

§ 8. Akceptacja regulaminu

1. Regulamin w swojej najnowszej wersji jest dostępny na stronach serwisu.

2. Użytkownik umieszczający informacje w serwisie oświadcza, że zapoznał się oraz zaakceptował treść regulaminu.

3. OPINIO.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni o niej na siedem dni przed jej planowanym wprowadzeniem (na przykład poprzez opublikowanie jej na stronie TwojaParafia.pl).

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 maja 2014 r.

7. OPINIO.PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw przez Użytkowników portalu TwojaParafia.pl

Data ostatniej aktualizacji: 12 grudnia 2014 r.